Brugs-betingelser

1. Introduktion

Velkommen til app’en Maneno (”Maneno læse-app”, ”Maneno Parent”), som kort fortalt er et læsespil, der motiverer til læsning, kombineret med en streamingtjeneste med e-bøger og lydbøger for børn i indskolingsalderen. Maneno app’en, herunder tilknyttede websteder og produkt varianter: Maneno, Maneno til skolebrug og Maneno for Nota (samlet "Maneno Tjenesten"). Maneno Tjenesten markedsføres og udgives af Maneno ApS (”Virksomheden”), som også er eneejer af Maneno Tjenesten.

Maneno ApS
CVR-nr. 36476591
Fruebjegvej 3
2100 København Ø
Tlf.: +45 3412 5000
E-mail: support@maneno.dk

www.maneno.dkVed oprettelse af en forældrekonto eller en brugerprofil hos Maneno tiltrædes samtidig en bindende aftale med Virksomheden. Denne bindende aftale udgøres af disse brugsbetingelser, herunder privatlivspolitik, abonnementsbetingelser og -priser (samlet benævnt "Vilkårene", ”Vilkår”) i deres fulde omfang.

2 Vedrørende disse vilkår

Virksomheden forbeholder sig retten til fra tid til anden at kunne ændre disse Vilkår. Ændrede Vilkår og priser skal meddeles direkte til Abonnenten/Licensholder via e-mail. Ændringer bliver gældende efterfølgende måned for eksisterende abonnenter og straks for nytegnede abonnementer. Virksomheden har ret til at kommunikere med abonnenter via telefon, SMS, MMS eller e-mail med information om tilbud, ændringer eller andet som gælder Maneno.

Opdateret udgave af disse Vilkår, er altid tilgængelige via brugerprofilen på Maneno Tjenesten og på www.maneno.dk, hvor den også kan downloades i PDF-format. Vilkårene er kun tilgængelige på dansk.

3 Retmæssig adgang til Maneno tjenesten

Retmæssig adgang til Maneno Tjenesten kan opnås med én eller flere af nedenstående medlemstyper:

- Privat medlem
- Skole medlem
- Nota medlem

3.1 Privat medlem
Maneno Tjenesten tilbydes til private, der individuelt opretter sig via www.maneno.dk eller direkte i Maneno app’en.

I nærværende Vilkår benævnes den forældre (eller værge), der opretter og administrerer forældrekontoen, samt abonnement(er) og brugerprofil(er) under denne, som”Abonnenten”; mens de børn, der via brugerprofiler tilknyttes forældrekontoen, og som er de primære brugere af Maneno benævnes ”Medlemmet” i henhold til nærværende Vilkår.

Desuden henvises til bestemmelser for brugeroprettelse, opsigelse, brugsbetingelser, samt håndtering af personoplysninger, som beskrevet i nærværende Vilkår.

3.2 Skole medlem
Maneno til skolebrug, tilbydes til alle danske grundskoler, som kan indgå en særskilt Licensaftale vedr. adgang for alle eller udvalgte af skolens indskolingselever. Prøveadgang samt konkret pristilbud kan rekvireres ved henvendelse til Maneno på support@maneno.dk, www.maneno.dk eller via Materialeplatformen (materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/96099943).

Elever i klasser eller klassetrin, der er specifikt omfattet af skolens licens på Maneno til skolebrug, kan benytte deres UNI•login, som brugeradgang til Maneno i den periode og i det omfang, som den særskilte Licensaftale beskriver. Ved elevens første logon og indtil elevens forældre evt. opretter en forældrekonto tiltræder skolen på vegne af eleven disse Vilkår.

I alle tilfælde gælder samme bestemmelser for brugeroprettelse, opsigelse, brugsbetingelser, samt håndtering af personoplysninger, som beskrevet i nærværende Vilkår, dog undtaget afsnit 5 Abonnement, der ikke er relevant for Maneno til skolebrug.

I Maneno til skolebrug indtræder skolen, som ”Licensholder”; lærere/læsevejledere benævnes ”Vejlederne/Vejlederen”; forælderen benævnes ”Abonnenten” og elever benævnes ”Medlemmerne/Medlemmet” i henhold til nærværende Vilkår.

3.3 Nota medlem
Maneno for Nota tilbydes til børn mellem 8 og 13 år, som har gyldigt medlemskab af Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder). Nota medlemmer opnår efter at deres medlemskab af Nota er bekræftet gratis adgang til Maneno, så længe den indgåede samarbejdsaftale mellem Nota og Virksomheden er gældende. I tilfælde af at samarbejdsaftalen udløber, ophører Nota medlemmernes gratis adgang til Maneno, uden yderligere varsel samtidig med samarbejdsaftalens udløb.

Herudover gælder samme bestemmelser for brugeroprettelse, opsigelse, brugsbetingelser, samt håndtering af personoplysninger, som beskrevet i nærværende Vilkår, dog undtaget afsnit 5 Abonnement, der ikke er relevant for Maneno for Nota Medlemmer.

I Maneno til skolebrug indtræder Nota, som ”Licensholder”; lærere/læsevejledere benævnes ”Vejlederne/Vejlederen”; forælderen benævnes ”Abonnenten” og Nota medlemmet benævnes ”Medlemmet” i henhold til nærværende Vilkår.

4 Brug af Maneno

Maneno er målrettet børn i alderen 5-12 år, men kan også benyttes af yngre såvel som ældre børn. I alle tilfælde forudsættes, at børnenes brug af Maneno sker med hjælp og vejledning fra en forælder og evt. lærer/læsevejleder (”Vejlederne/Vejlederen”).

4.1 Registrering
Omfang og proces for registrering af til Maneno varierer med medlemstypen.

4.1.1 Privat medlem
Medlemskab til Maneno forudsætter, at barnets forælder (eller værge) opretter en personlig Forældrekonto på Maneno. I forbindelse med oprettelsen registreres forælderens kontaktinformationer, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og password.

Til forældrekontoen tilknyttes én brugerprofil pr barn, der skal have adgang til Maneno (Medlemmet). Brugerprofilen kan efter eget valg tilknyttes barnets UNI•login eller der kan oprettes et personligt brugernavn og adgangskode, der er unikt for Maneno. I tilknytning til brugerprofilen registreres en række personlige oplysninger, herunder navn, fødselsdag, favorit genre, læseniveau, skole og klasse, samt evt. et profilbillede.

Abonnenten godkender registreringen af brugerprofilen og indgår bindende aftale med Virksomheden på nærværende Vilkår, ved at klikke på knappen ”Godkend”. Når brugerprofilen er godkendt, fremsender Virksomheden en oprettelsesbekræftelse, samt på det valgte abonnement og brugerregistreringen til den oplyste e-mail.

4.1.2 Skole medlem
Medlemskab af Maneno til skolebrug forudsætter, at skolen forud for oprettelsen har en aktiv licensaftale med Virksomheden, eller alternativt har indgået aftale om prøveperiode.

Herefter kan eleverne benytte deres UNI•login til at tilgå Maneno.

Første gang eleverne logger på skal eleverne registrere en række personlige oplysninger, herunder navn, fødselsdag, favorit genre, læseniveau og klasse, samt evt. et profilbillede.

Elevernes forældre kan desuden oprette en forældrekonto, jf. pkt. 4.1.1. hvortil de kan tilknytte deres børns UNI•login og dermed agere som Vejledere via Maneno Parent.

4.1.3 Nota medlem
Medlemskab af Maneno for Nota oprettes som beskrevet under pkt. 4.1.1, med den tilføjelse, at der undervejs kræves, at barnets CPR-nr. anføres med henblik på, at Nota overfor Maneno kan validere, at barnet har et gyldigt medlemskab af Nota. Virksomheden benytter alene CPR-nummeret, til denne valideringsproces, der foregår via krypteret forbindelse og hvor Virksomheden ikke gemmer eller på anden måde registrerer barnets CPR-nr.

4.2 Opdatering af kontaktinformation

Abonnenten er ansvarlig for, at de oplysninger, som blev givet ved registreringen af såvel forældrekonto, som brugerprofil, er korrekte. Herunder at den opgivne e-mailadresse er korrekt og aktiv. Abonnenten har pligt til at ændre sine personlige oplysninger hos Virksomheden, f.eks. ved ændring af e-mailadresse. Abonnenten kan via www.maneno.dk få adgang til en oversigt over sine aktive abonnementer og har mulighed for at rette sine kontaktinformationer.

E-post som Virksomheden sender til Abonnentens e-mail anses for at være kommet til Abonnentens kundskab tre dage efter afsendelse. Virksomheden skal inden for syv arbejdsdage flytte medlemskabet til anden e-mail, såfremt abonnenten har anmodet om dette ved skriftlig henvendelse til support@maneno.dk fra en gyldig e-mail.

5 Abonnement

Privat medlemmer skal for at få adgang til tjenesten have et gyldigt abonnement, som fx kan tegnes via www.maneno.dk. Abonnement kan kun tegnes af personer, der er fyldt 18 år, og som er forældre (eller værge) til det barn, som tilknyttes abonnementet.

For hvert gyldigt abonnement er Maneno tilgængelig for ét barn tilknyttet abonnenten, så længe abonnementet er aktivt. NB. Der kan registreres flere brugerprofiler og hertil hørende abonnementer på samme Forældrekonto, således at søskende kan håndteres under samme forældrekonto.

5.1 Tegning af abonnement
Ved tegning af abonnement på www.maneno.dk registreres kreditkortoplysninger samt evt. rabatkode med henblik på løbende afregning af abonnementsbetaling. I forbindelse med abonnementstegning sendes ordrebekræftelse for det afregnede beløb til abonnenten via den oplyste mail-adresse.

5.2 Fortrydelsesret
I overensstemmelse med lov om fjernsalg har abonnenten 14 dages fortrydelsesret på køb regnet fra og med den dato, købet registreres hos Virksomheden, uanset hvornår brugeren første gang logger på og anvender Tjenesten. Hvis abonnenten fortryder sit køb, skal dette meddeles skriftligt til Virksomheden via kontaktformularen på www.maneno.dk eller fra gyldig e-mail inden 14 dage fra oprettelse til support@maneno.dk.

5.3 Afregning
Når fortrydelsesperioden er udløbet, trækkes abonnementsbetalingen forud for den relevante periode for det valgte abonnement (normalt månedsvist).

5.4 Opsigelse
Abonnementet er uden binding og kan opsiges til udløbet af enhver gældende abonnementsperiode. Opsigelse kan ske via forældrekontoen på maneno.dk. Ved skriftlig opsigelse via e-mail skal du oplyse e-mail adresse, som er brugt til registreringen af abonnementet og eventuelt ordre nummer.

Opsigelsen skal ske senest 48 timer inden påbegyndelse af ny periode - ellers fornyes abonnementet automatisk.
Abonnementet kan også sættes på pause via selvbetjeningen på maneno.dk. Ønsker du at sætte abonnementet på pause skal det også ske 48 timer inden påbegynedelse af ny periode.

6 Begrænsinger i anvendelse af tjenesten

Kun Medlemmer med retmæssig adgang til Maneno må benytte Maneno Tjenesten, og kun til Medlemmets egen individuelle brug. Medlemmet må ikke kopiere, udlåne eller udleje hverken e-bøger eller lydbøger fra Maneno. Medlemmet må ikke, hverken helt eller delvis, kopiere bøger eller andet fra Maneno til eget eller andres brug.

Medlemmet må ikke anvende ord eller udtryk i oplæsninger, kommentarer eller anbefalinger af e-bøger, i noget forum, der kan knyttes til Virksomheden, der kan virke diskriminerende, krænkende eller stødende. Abonnenten har ikke ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse Vilkår uden Virksomhedens skriftlige samtykke.

Hvis Virksomheden bliver opmærksom på, at en bruger har forbrudt sig mod ovenstående vil adgangen til Maneno øjeblikkeligt blive spærret, og Abonnenten/Licensholder med ansvar for det relevante Medlems adgang vil blive orienteret om årsagen til, at brugerens adgang er spærret.

7 Virksomhedens rettigheder og pligter

Brugeren har adgang til Tjenesten hele døgnet, syv dage om ugen. Virksomheden stiller dog ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i adgangen til Tjenesten, har Virksomheden lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med Abonnenten.

Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser på mobilnettet, internettet eller i brugerens lokale netværksadgang.Virksomheden har endvidere ret til, i rimeligt omfang, helt eller delvist at lukke Maneno Tjenesten midlertidigt fx i forbindelse med opdatering af Maneno App’en.

Virksomheden har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjemand.

8 Personoplysninger

Til brug for opfyldelse af Maneno Tjenestens formål, samt afregning og markedsføring, indsamler og behandler Virksomheden personoplysninger om Abonnenten, Vejlederen og Medlemmet.Behandlingen sker i overensstemmelse med Virksomhedens til enhver tid gældende Privatlivspolitik, der løbende indenfor persondatalovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Abonnenten og Licensholder.

De personoplysninger Virksomheden indsamler og behandler
- Data indsamlet i forbindelse med Medlemmets brug af Maneno Tjenesten, herunder læste bøger, læsehastighed og indtalte oplæsninger.
- Abonnentens og Medlemmets personlige oplysninger (eksempelvis ved oprettelse og opdatering af forældrekonto og brugerprofil/-er)
- Data indsamlet om aktivitet på www.maneno.dk, samt øvrige digitale ressourcer (eksempelvis supportsite, mails og bruger-fora) indsamlet ved hjælp af cookies.

Ved registrering af forældrekonto tiltrædes gældende Privatlivspolitik i elektronisk form. Abonnenten kan altid læse den gældende Privatlivspolitik på www.maneno.dk, ligesom Abonnenten ved henvendelse til support@maneno.dk få fremsendt politikken. Abonnenten kan desuden få flere oplysninger om Virksomhedens behandling af personoplysninger på www.maneno.dk.

9 Tvister

Virksomheden har ret til at hæve aftalen med en abonnent med umiddelbar virkning, hvis der er grund til mistanke om, at en abonnent ikke opfylder denne aftales vilkår.

En eventuel tvist mellem Virksomheden og abonnenten skal parterne i første omgang forsøge at løse i mindelighed.Hvis parterne ikke kan enes, kan abonnenten indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet såfremt sagen opfylder betingelserne herfor. Klage kan indgives til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail adresse support@maneno.dk oplyses.

Enhver af parterne kan ligeledes indbringe tvisten for de almindelige danske domstole, idet værneting i så tilfælde er aftalt til Københavns Byret.

Copyright © 2016-2022 Maneno ApS. Alle rettigheder forbeholdes.